Badanie EKG przy bólu klatki piersiowej

Chociaż badanie EKG nie jest w 100% ani specyficzne, ani czułe, stanowi część składową diagnostyki niedokrwienia mięśnia sercowego (poziome obniżenie odcinka S”C), zawału mięśnia sercowego (nowy załamek Q lub uniesienie odcinka ST), zapalenia osierdzia (patrz podrozdział 9.3). Odgry­wa również rolę w wyborze leczenia zawału mięśnia sercowego (patrz pod­rozdział 1.5) i w podejmowania decyzji dotyczących umieszczenia pacjenta na oddziale (chorzy z niezdiagnozowanymi zmianami w elektrokardiogra­mie powinni być umieszczeni na łóżku z możliwością monitorowania za­chodzących zmian). Jeśli dolegliwości w klatce piersiowej się utrzymują, a wykonane badanie EKG nie pozwoliło na postawienie diagnozy, badanie należy powtórzyć po 30 min. Jeżeli uważa się, że pacjent należy do grupy małego ryzyka (ryzyko oszacowane przed badaniem EKG na podstawie przeszłości chorobowej mniejsze niż 5%) i wynik badania EKG jest prawi­dłowy, wówczas prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego wynosi mniej niż 1%. Jednak nigdy role wolno wykluczać zawału mięśnia sercowe­go lub niedokrwienia mięśnia sercowego jedynie na podstawie prawidłowego lub niediagnostycznego wyniku badania EKG! Jeżeli istnieje taka moż­liwość, należy porównać obecny wynik badania EKG z wynikami badań wykonanych w przeszłości.